Algmene Voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Healthy-Active B.V. handelend onder de handelsnaam Healthy Balance, gevestigd te 3680 Maaseik aan de Elerweg 65. Healthy-Active B.V. heeft als BTW nummer BE0726.666.887.

1.2 Door het plaatsen van uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Healthy Balance behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in wel geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Prijzen

2.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief handelings- en verzendkosten.

2.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt

3.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 7 werkdagen binnen België en Nederland, tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd van 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Healthy Balance ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Healthy Balance te ontbinden, door dit schriftelijk (brief of e-mail) aan Healthy Balance te melden.

3.3 Eventueel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Healthy Balance het in voorgaande artikel (artikel 3.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

3.4 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen (7) werkdagen na ontvangst van het artikel, de onderliggende overeenkomst met Healthy Balance te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

3.5 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Healthy Balance te melden. De klant dient het ongeschonden artikel in de juiste en ongeschonden verpakking terug te sturen naar Healthy Balance. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3.6 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Healthy Balance ingevolge artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Healthy Balance deze betalingen binnen (14) werkdagen nadat Healthy Balance het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Healthy Balance heeft gemaakt om het artikel aan de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

3.7 Healthy Balance behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Healthy Balance of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

3.8 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Healthy Balance schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komen, zal Healthy Balance de klant hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Healthy Balance heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaats bij Healthy Balance, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Healthy Balance. Healthy Balance houdt zich aan de wettelijke privacyvoorschriften en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Healthy Balance respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen Healthy Balance en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Healthy Balance op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2 Healthy Balance behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Overmacht

6.1 Healthy Balance is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Healthy Balance alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

6.3 Healthy Balance behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Healthy Balance gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen

Klachten

7.1 Alle klachten in verband met levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Healthy Balance serieus in behandeling worden genomen.

7.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Healthy Balance (via brief of e-mail).

7.3 Healthy Balance zal binnen (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Healthy Balance zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Communicatie

8.1 Healthy Balance is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Healthy Balance, dan wel tussen Healthy Balance en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Healthy Balance.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Healthy Balance geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Healthy Balance garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Healthy Balance geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Diversen

10.1 Indien de klant aan Healthy Balance schriftelijk opgave doet van een adres, is Healthy Balance gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Healthy Balance een nieuw adres heeft doorgegeven.

10.2 Healty Balance is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling

11.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Healthy Balance is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.